Historia szkoły w Głobikowej do roku 1988
zapisana w "Kronice"
przez pana dyrektora Edwarda Prokuskiego
oraz
chronologiczny zapis najważniejszych wydarzeń szkolnych
od roku 1989 do współczesności


W 1910 roku rozpoczęto budowę szkoły podstawowej w Głobikowej (dzisiejszy budynek "B" szkoły - przyp.). 8 września 1911 roku, rozpoczęto naukę w nowo wybudowanym budynku szkolnym. Przed 1911 rokiem nie było szkoły i dzieci nie uczyły się. Pierwszym nauczycielem był pan Stanisław Kęcik, (pochodził z Radomyśla). Jeden nauczyciel uczył w klasach I - IV. W budynku mieściła się jedna izba lekcyjna. Uczniowie klas I - II pisali rysikami na tabliczkach, a uczniowie klas III - IV pisali piórami. Poziom nauczania był bardzo niski.

W okresie II wojny światowej przez wieś Głobikowa przechodził front walk. W czasie działań wojennych budynek szkolny uległ zniszczeniu.

W 1946 roku mieszkańcy wsi wyremontowali budynek szkolny i rozpoczęła się nauka. Z powodu braku miejsca do nauczania i dużej liczby dzieci w różnym wieku, dodatkowo wybudowano drewniany barak (niedaleko budynku szkoły), w którym uczyła się część dzieci. W niedługim czasie, zimą barak spłonął. Z konieczności izba lekcyjna została podzielona na trzy części (sale) o powierzchniach: 14 m2, 17 m2, 28 m2. Z mieszkania dla nauczycieli wygospodarowano czwartą salę o powierzchni 17 m2. Co roku uczęszczało do szkoły niewiele ponad 100 uczniów, podzielonych na 7 klas szkoły podstawowej.

Pierwszym kierownikiem szkoły w Polsce Ludowej była nauczycielka pani Pawlusowa. Z kolei, następnym kierownikiem szkoły została nauczycielka pani Józefa Gawlik z Nagawczyny, która wyszła za mąż za nauczyciela tutejszej szkoły Kitę Kazimierza. Pełniła obowiązki kierownika szkoły do 1965 roku. Warunki nauczania były bardzo ciężkie: ciasnota, brak podstawowych pomocy naukowych, brak pokoju nauczycielskiego i kancelarii.

W roku szkolnym 1965/66 uczyli nauczyciele: Edward Prokuski, Anna Górka, Zenobia Koboz, Mieczysław Pszłyk i Danuta Kozioł, która pracowała w tutejszej szkole od 1 września 1951r. Od 1 września 1965 roku kierownikiem szkoły został pan Edward Prokuski, który pracował w tej szkole od 1 września 1958 r. Dotychczasowa kierowniczka przeniosła się do Nagawczyny.

W roku szkolnym 1966/67 szkoła 7. klasowa została przekształcona w 8. klasową. W roku tym uczyli nauczyciele: Edward Prokuski, Anna Prokuska, Zofia Kantor, Maria Kieraś, Danuta Kozioł.

W roku szkolnym 1967/68 uczyli następujący nauczyciele: Edward Prokuski, Anna Prokuska, Kazimiera Górka, Zofia Kontor, Zofia Kluza, Danuta Kozioł.

Od roku 1965 poczynione zostały energiczne starania w sprawie budowy nowego budynku szkolnego. W sierpniu 1967r. rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Latoszynie.

Budynek szkoły z roku 1969, fot. arch. szkoły

28 października 1968 r. odbyła się uroczystość otwarcia szkoły, w którym udział wzięli przedstawiciele władz partyjnych i państwowych z Dębicy (sekretarz KP PZPR w Dębicy Antoni Dopart; przewewodniczący Prezydium PRN - Franciszek Wanat; inspektorzy szkolni: Jan Kozuch, Marian Morawczyński, Piotr Klamut), miejscowa społeczność i młodzież szkolna, która przygotowała występ artystyczny. W następnym dniu rozpoczęła się nauka w nowym budynku szkolnym (dzisiejszy budynek „A” szkoły - przyp.), w którym było 4 sale lekcyjne, 2 pracownie przedmiotowe, biblioteka i kancelaria. Wyposażono szkołę w sprzęt i pomoce naukowe z pieniędzy Wydziału Oświaty w Dębicy.


W roku szkolnym 1968/69 uczyli nauczyciele: Edward Prokuski, Anna Prokuska, Danuta Kozioł, Zofia Kantor, Kazimiera Cebula.

Przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych na uroczystości otwarcia szkoły, fot. arch. szkoły
Na wiosnę 1969 r. rodzice, uczniowie i nauczyciele rozpoczęli niwelację terenu pod boisko sportowe. W tym też roku wybudowano boisko sportowe. Łączna wartość czynu społecznego wynosiła około 28.000 zł (według wartości złotego z roku 1969 - przyp.).

W roku szkolnym 1969/70 uczyli nauczyciele: Edward Prokuski, Anna Prokuska, Danuta Kozioł, Zofia Łętek, Kazimiera Cebula, Stanisława Nykiel. Liczba uczniów - 106. Uczniów klasy VIII było 13. Do szkół ponadpodstawowych poszło 10 uczniów. W 1969 powstaje w szkole Spółdzielnia Uczniowska, której opiekunem jest nauczycielka Zofia Łętek. W 1970 roku uczniowie wykonują czyn społeczny dla szkoły (porządkowanie otoczenia szkoły, sadzenie drzew i krzewów, malowanie siatki) o wartości 16.000 zł. Zostaje założona księga czynów społecznych.

Przewodniczący PRN w Dębicy – Franciszek Wanat dokonuje uroczysego otwarcia szkoły, fot. arch. szkoły
W roku szkolnym 1970/71 uczyło pięciu nauczycieli: Edward Prokuski, Anna Prokuska, Danuta Kozioł, Kazimiera Cebula, Stanisława Nykiel, (nauczycielka Zofia Łętek otrzymała roczny urlop dla poratowania zdrowia). W roku szkolnym 1970/71 kończy szkołę podstawową 10 uczniów, z czego 7 udaje się do szkół ponadpodstawowych. Do klasy I zapisuje się 15 uczniów. Uczniowie po raz pierwszy startują w powiatowych mistrzostwach lekkoatletycznych zajmując 10 miejsce. Zorganizowano wycieczki dla uczniów: do kopalni soli w Wieliczce; do Krakowa oraz do Łańcuta i Rzeszowa. Czyny społeczne uczniów i nauczycieli oraz rodziców o wartości 18.000 zł. (prace przy remoncie starego budynku szkolnego, sadzenie drzewek owocowych). Poczyniono prace remontowe przy adoptowaniu starego budynku szkolnego na mieszkania dla nauczycieli. W listopadzie 1971r. przekazane zostały dwa mieszkania dla nauczycieli w starym budynku szkolnym. Również w starym budynku szkolnym urządzono pracownię do zajęć praktyczno-technicznych. Natomiast w nowym budynku szkolnym zorganizowano zastępczą salę gimnastyczną (w miejscu dzisiejszych pomieszczeń sali nr 6, sekretariatu i korytarzyka przed pomieszczeniami - przyp.).

W październiku 1971 r. umiera sprzątaczka pani Stefania Cielec. Na jej miejsce zostaje zatrudniona pani Jadwiga Łętek.

W grudniu 1971 r. wsie Głobikowa, Gębiczyna, Braciejowa, Gołęczyna i Połomia zostały zelektryfikowane. Szkoła otrzymała telewizor i radioodbiornik.

W roku szkolnym 1971/72 uczyli nauczyciele: Prokuski Edward, Prokuska Anna, Kozioł Danuta, Barszcz (Cebula) Kazimiera, Nykiel Stanisława i Łętek Zofia (powróciła po urlopie).

W maju 1972 r. weszła w życie nowa „Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela”. Od 1 maja podwyższone zostały pobory miesięczne nauczycieli.

Również w maju 1972r. uruchomiona została linia autobusowa PKS na odcinku Dębica – Kamieniec (7 kursów autobusów). Zakończono budowę drogi do Głobikowej.

W czerwcu 1972r. - 14 uczniów klasy VIII ukończyło Szkołę Podstawową.

Od dnia 1 stycznia 1973r. wprowadzono nowy podział administracyjny Polski. W miejsce gromad powstały gminy. Głobikowa należy do Gminy Dębica.

W roku szkolnym 1973/74 skład osobowy grona nauczycielskiego pozostał niezmieniony.

W październiku 1973r. Sejm zatwierdził projekty ustawy o systemie edukacji narodowej (10-latka). Rok 1974 obchodzono jako rok XXX-lecia PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa – przyp.). W tymże roku zbudowano telewizyjną stację przekaźnikową na Kamieńcu.

W roku szkolnym 1974/75 skład kadry nauczycielskiej nie zmienił się. Liczba uczniów w szkole – 111.

Od 1 lipca 1975r. wprowadzono – kolejny - nowy podział administracyjny Polski. Nastąpiła likwidacja powiatów i powstało 49 województw. Władza administracyjna była więc 2 stopniowa: gmina, województwo. Bezpośrednim przełożonym szkół w gminie został gminny dyrektor szkoły w Nagawczynie - mgr Zdzisław Brzostowski.

Rok szkolny 1975/76 rozpoczął się w szkołach podstawowych wcześniej niż zwykle, bo 21 sierpnia 1975r. Z grona nauczycielskiego odeszła koleżanka Kazimiera Barszcz i podjęła pracę w szkole w Zawadzie. Liczba uczniów - 107.

Bardzo ważnym wydarzeniem politycznym roku 1975 była konferencja 33 państw w Helsinkach - związana z pokojem i bezpieczeństwem w Europie. Podpisany został odpowiedni dokument o znaczeniu historycznym. Delegacji polskiej przewodniczył I sekretarz KC PZPR (Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – przyp.) towarzysz Edward Gierek. Dwa dni przed konferencją (lipiec 1975r.) złożył wizytę w Polsce prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – Gerald Ford. Jako pierwszy prezydent USA zwiedził obóz zagłady w Oświęcimiu. W roku szkolnym 1975/76 wprowadzono obowiązkowy nowy program 10-letniej szkoły do klasy I-szej. W roku tym dobiegły prace związane z tworzeniem szkół zbiorczych.

W dniu 14 września 1975r. odsłonięto pomnik partyzantów w Braciejowej, a 11 października w całej Polsce nastąpiła inauguracja roku sportowego w szkołach. Centralna uroczystość z udziałem ministra oświaty i wychowania Jerzego Kuberskiego odbyła się w Tarnowie. W tym dniu na boisku szkolnym w Głobikowej spotkały się reprezentacje szkół z Głobikowej i Gumnisk, odbywając wspólne zmagania sportowe. Bieg 2 razy okrążenie wokół boiska wygrała uczennica naszej szkoły – Jadwiga Kozioł. Reprezentacja szkoły w Głobikowej pokonała w piłce nożnej reprezentację szkoły z Gumnisk. Nasi piłkarze grali w składzie: Górzan Marek, Jedziniak Ryszard, Krupa Jan, Cielec Władysław, Zygmunt Stanisław, Nicoś Stanisław.

We wrześniu 1975r. PZDL (Przedsiębiorstwo Zarzadu Dróg Lokalnych – przyp.) w Dębicy rozpoczęło asfaltowanie drogi Braciejowa - Kamieniec.

W dniu 28 pażdziernika 1975r. przebywał w naszej szkole korespondent prasowy gazety ogólnopolskiej „Zarzewie” - mgr Stanisław Dachowski, który omówił sytuację polityczną i gospodarczą w Ameryce Południowej.

Ogólnopolskie czasopismo Zarzewie - z publikacjami redaktora Stanisława Dachowskiego, fot. arch. szkoły

W ciągu roku szkolnego 1975/76 dwukrotnie gościł w szkole zespół Filharmonii z Rzeszowa w składzie 5. osobowym. Były to audycje umuzykalniające dla uczniów. W czerwcu 1976r. zorganizowana została wycieczka autobusowa dla uczniów szkoły do Oświęcimia, Ojcowa i Krakowa. Klasę ósmą ukończyło 16 uczniów, wszyscy zostali przyjęci do szkół średnich, w tym 1 uczeń do OHP (Ochotniczy Hufiec Pracy – przyp.).

Od lipca 1976 roku gminy Dębica i Brzeźnica połączone zostają w jedną gminę z nazwą Gmina Dębica. Gminnym dyrektorem szkół Gminy Dębica po rezygnacji Zdzisława Brzostowskiego zostaje mgr Maria Wojnarowska, dotychczasowa dyrektorka szkół Gminy Brzeźnica.

W roku szkolnym 1976/77 Rada Pedagogiczna składa się z 6 nauczycieli: Prokuska Anna, Prokuski Edward, Kozioł Danuta, Łętek Zofia, Ogrodnik Stanisława, Kuczek Maria, (która przybyła ze szkoły podstawowej w Nagawczynie). Liczba uczniów w szkole wynosi 102. Wszyscy uczniowie klasy ósmej w liczbie 16 kończą szkołę podstawową.

W roku szkolnym 1977/78 grono nauczycielskie pozostaje w niezmienionym składzie. Liczba uczniów w szkole wynosi 111 - kilku uczniów przybywa z Gębiczyny. W dalszym ciągu nauka odbywa się w klasach łączonych II z III, IV z V, VI z VII, oddzilnie uczą się klasy I i VIII. Ognisko przedszkolne dla dzieci 6-letnich (klasa „0”) uczy się według nowego programu przygotowującego do podjęcia nauki w 10-letniej szkole podstawowej (tygodniowa liczba godzin –18).

Od stycznia 1978 roku rolnicy zostali objęci ubezpieczeniem emerytalnym. Rolnicy, którzy ukończyli 80-ty rok życia i przekazali gospodarstwo rolne następcy lub państwu otrzymali świadectwa emerytalne już od 1978 roku.

Na arenie międzynarodowej trwa walka o utrzymanie pokoju, odbywają się liczne narady. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (prezydent Carter) uruchamiają produkcję niektórych elementów do nowej broni tzw. neutronowej.

W roku szkolnym 1978/79 uczniowie klasy I uczą się już w szkole 10-letniej. Klasę tą prowadzi Anna Prokuska. Liczba uczniów - 19, liczba uczniów w szkole - 124 (przybyli uczniowie z Gębiczyny i z Małej Górnej). Nauka odbywa się w klasach rozdzielnych, zastosowano nową siatkę godzin lekcyjnych. Grono nauczycielskie pozostaje w niezmiennym składzie. Klasa I uczy się 26 godzin w tygodniu, podczas gdy w latach minionych pierwszoklasiści uczyli się 18 godzin w tygodniu. W pierwszym roku reformy systemu edukacji narodowej przybywa w szkole pomocy naukowych i sprzętu. Dla klasy I zakupiono meblościankę. W roku szkolnym 1978/79 obchodzone są ważne rocznice: 60-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, 60-lecie utworznienia KPP (Komunistyczna Partia Polski – przyp.), 35 rocznica utworzenia Ludowego Wojska Polskiego, 30 rocznica zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego. We wrześniu 1978r umiera (po upływie 32 dni od chwili objęcia pontyfikatu po zmarłym papieżu Pawle VI) papież Jan Paweł I (kardynał włoski). W dniu 16 października 1978r. kolegium kardynalskie powołuje na Papieża, polskiego kardynała - Karola Wojtyłę, który liczy 58 lat i przybiera imiona Jan Paweł II. W miesiącu czerwcu 1979 roku, Papież Jan Paweł II złożył wizytę w Polsce.

W dniu 7 maja 1979r. harcerze i uczniowie uczestniczyli w wojewódzkiej manifestacji na Górze Śmierci w Pustkowie. Rok 1979 obchodzony jest jako Międzynarodowy Rok Dziecka - zgodnie z uchwałą ONZ. W szkole odbyło się wiele imprez sportowych, kulturalno-artystycznych, konkursy rysunkowe, zabawy taneczne dla dzieci, zorganizowane przez Komitet Rodzicielski szkoły i zakład opiekuńczy – Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Dębicy.

W roku szkolnym 1978/79 do klasy ósmej uczęszczało 18 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę podstawową, 17 z nich podjęło dalszą naukę w szkołach średnich.

W dniu 13 czerwca 1979r. odbyła się uroczystość pożegnania nauczycielki Danuty Kozioł, która przeszła na emeryturę w wieku 50 lat, po przepracowaniu 28 lat w zawodzie nauczycielskim. Uroczystość ta została zorganizowana przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

W okresie od 26 lipca do 07 sierpnia 1979r. w budynku szkolnym przygotowana była baza realizacyjna do filmu pt. „Ojciec Królowej”, kręconego przez przedsiębiorstwo „Zespoły Filmowe” z Łodzi. Oprócz aktorów uczestniczyli statyści (300 żołnierzy i 84 jeźdźców konnych). W rolę króla Jana Sobieskiego wcielił się Mariusz Dmochowski.

Szkoła Podstawowa w Głobikowej otrzymuje dyplom uznania za zajęcie I miejsca w Gminie Dębica w realizacji czynów społecznych.

Rok szkolny 1979/80 jest drugim rokiem wdrażania dziesięcioletniej szkoły podstawowej. Rozpoczęcie roku nastąpiło w dniu 20 sierpnia 1979 r. Uroczystość święta szkoły odbyła się w dniu 3 września 1979 r. z udziałem rodziców i przedstawicieli władz partyjnych oraz Komitetu Opiekuńczego – DFFiL oraz SKR w Dębicy. W roku szkolnym 1979/80 uczy się w klasach I-VIII - 128 uczniów, z Gębiczyny przybyło 6 uczniów.

Grono nauczycielskie składa się 7 osób: Kuczek Maria, Łętek Zofia, Ogrodnik Stanisława, Prokuska Anna, Prokuski Edward, Pyrsak Wiesław, Świętoń Zofia. Przewodniczącym Szkolnego Samorządu Uczniowego jest uczeń Krzysztof Gac. Samorząd Uczniowski organizuje wycieczkę w dniu 20 października 1979 r. do Krakowa na Wawel, do Wieliczki (kopalnia soli) i do Ojcowa.

W miesiącu maju 1980 r. w szkołach nastąpiło podsumowanie akcji „Sztafeta Olimpijska - Moskwa 1980 r.” W tych igrzyskach udziału nie brali sportowcy z USA, RFN (Republiki Federalnej Niemiec) i wielu innych krajów. W roku szkolnym 1979/80 wszyscy uczniowie byli promowani lub ukończyli ośmioklasową Szkołę Podstawową.

Rok szkolny 1980/81 jest trzecim rokiem wdrażania dziesięcioletniej szkoły podstawowej. Nowy program nauczania wprowadzony jest do klasy II. Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło w dniu 20 sierpnia 1980 r. Naukę rozpoczęło 133 uczniów i 15 dzieci sześcioletnich w „ognisku” przedszkolnym. Do szkoły uczęszczają uczniowie z Głobikowej, Braciejowej – Południka, części Gębiczyny, Małej Dolnej i Górnej, Głobikówki. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – uczennica Lucyna Szczepanik. Grono nauczycielskie liczy 9 osób: Kuczek Maria, Łętek Zofia, Ogrodnik Stanisława, mgr Danuta Pisarek (uczyła 3 dni w szkole w Latoszynie i 3 dni w szkole w Głobikowej), Jolanta Piwowar (zatrudniona po raz pierwszy w szkole), Prokuska Anna, Prokuski Edward – dyrektor szkoły, Pyrsak Wiesław, Świętoń Zofia.

W pierwszych tygodniach roku szkolnego odbyła się wycieczka autobusowa nad zaporę wodną w Solinie nad Sanem, Sanoka, Bóbrki, Krosna, Odrzykonia i Żarnowca. Uczestniczyli w niej uczniowie klas V-VIII.

W dniu 21 września 1980r. odbyło się uroczyste poświęcenie nowo zbudowanego kościoła w Głobikowej. Uczestniczył w nim biskup tarnowski. Rok 1981 był bardzo bogaty w wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce. W większości zakładów pracy odbywały się strajki organizowane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,Solidarność”. Ruch związkowy został podzielony na tych, którzy wstąpili do ,,Solidarności” i tych, którzy pozostali w starych związkach zawodowych tzw. branżowych. Powstały jeszcze związki autonomiczne, które skupiały najmniejszą grupę pracowników. W Polsce nastąpił kryzys gospodarczy spowodowany brakiem towarów.

Rok szkolny 1981/82. W związku z postępującymi trudnościami gospodarczymi władze oświatowe zrezygnowały z kontynuowania reformy oświatowej w celu upowszechniania ,,dziesięciolatki”. Nastąpiły zmiany programowe. W roku szkolnym 1981/82 uczyło się 135 dzieci i 8 dzieci z ogniska przedszkolnego.

Kadra nauczycielska: Łętek Zofia, Ogrodnik Stanisława, Prokuska Anna, Prokuski Edward (dyrektor szkoły), Pyrsak Wiesław, Świstak Zofia, Smagała Jolanta, Tomasik Jan. Nauczycielka Maria Kuczek przeniosła się do Gumnisk, a nauczycielka Danuta Pisarek do Latoszyna.

Przewodniczącą Szkolnego Samorządu Uczniowskiego była uczennica Elżbieta Nowicka. Samorząd Szkolny zorganizował wiele imprez sportowych, kulturalno-rozrywkowych w tym wycieczkę do Planetarium Śląskiego w Chorzowie i do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Katowicach.

Szkoła otrzymała narty biegowe i buty narciarskie. Uczniowie i uczennice zaczęli uprawiać narciarstwo klasyczne. Po raz pierwszy startowali w zawodach wojewódzkich w Lipnicy Murowanej, gdzie zdobyli drużynowo III miejsce, indywidualnie Krupa Bogusław był piąty.

Najważniejszym wydarzeniem politycznym roku było ogłoszenie stanu wojennego z dniem 13 grudnia 1981 roku. Władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. W terenie pracowali Komisarze Wojskowi i Grupy Operacyjne. Stan wojenny ogłosił generał Wojciech Jaruzelski – premier rządu, jak również I sekretarz KC PZPR. Ogłoszenie stanu wojennego miało na celu zahamowanie dalszego rozkładu państwa polskiego i przywrócenia stanu równowagi społeczno-politycznej. Rozwiązane zostały wszystkie związki zawodowe i zawieszona została działalność organizacji społecznych. Nauka w szkole została przerwana do dnia 3 stycznia 1982 r. Po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce nastąpiła stabilizacja życia społeczno-gospodarczego. Klasę VIII ukończyło 14 uczniów. Wszyscy podjęli dalszą naukę lub pracę.

Rok szkolny 1982/83. W tym roku w szkole zatrudnieni byli następujący nauczyciele: Czerw Ryszard (podjął pracę pierwszy rok), Łętek Zofia, Ogrodnik Stanisława, Prokuska Anna, Prokuski Edward (dyrektor szkoły), Podraza Jarosław (podjął pracę pierwszy rok), Pyrsak Wiesław, Tomasik Jan, Świętoń Zofia, Smagała Jolanta.

Przewodniczącym Samorządu Szkolnego była uczennica Danuta Orkisz. Liczba uczniów w szkole - 125, liczba dzieci uczęszczających do 20 godzinnego oddziału przedszkolnego wynosiła 20.

28 grudnia 1982 roku nastąpiło zawieszenie stanu wojennego.

W szkole już drugi rok obowiązuje 5. dniowy tydzień nauki. W sobotę odbywają się zajęcia kulturalne, sportowe, zbiórki harcerskie, zajęcia kółek zainteresowań, zebrania organizacji uczniowskich.

W wojewódzkich zawodach narciarskich w Lipnicy Murowanej w dniu 19 lutego 1983 r. Adam Fulara zdobył I miejsce, II miejsce Lucjan Fulara, III miejsce Krupa Bogusław, IV miejsce Matuszek Wiesław, VIII miejsce Krupa Krzysztof, wśród dziewcząt: Skóra Lucyna V miejsce, Krystek Renata XIII miejsce. W sztafecie 4 x 5km chłopcy zajęli I miejsce i zdobyli puchar, dziewczęta w sztafecie 4 x 3km zdobyły II miejsce.

W tenisie stołowym szkoła zdobyła I miejsce w gminie Dębica i w rejonie Dębica, uczeń Leszek Prokuski zdobył IV miejsce w zawodach wojewódzkich w Oleśnie, uczennica klasy IV Marzena Prokuska zdobyła I miejsce w województwie, uczennica Renata Krystek IV miejsce w województwie, Zygmunt Bogdan z klasy IV zdobył IV miejsce w województwie. Uczeń Leszek Prokuski przez kolejne trzy lata zdobywał mistrzostwo gminy i rejonu Dębica. W mistrzostwach województwa amatorów zdobył I miejsce i zakwalifikował się do mistrzostw Polski, które odbyły się w Chełmie Lubelskim w dniach 8-10 kwietnia 1983 r. Zdobył tam IV miejsce w Polsce w swojej grupie wiekowej. Uczennica Renata Krystek zdobyła II miejsce w województwie wśród amatorów.

W ramach współzawodnictwa między szkołami podstawowymi w województwie - szkoła zdobyła VIII miejsce w województwie wyprzedzając wiele szkół o profilu sportowym. Szkoła otrzymała dyplom, a nauczyciel Wiesław Pyrsak nagrodę indywidualną.

W roku szkolnym 1982/83 wprowadzone zostały po wieloletniej przerwie egzaminy wstępne do szkół ponadpodstawowych (liceów i techników). Klasa VIII liczyła 13 uczniów, wszyscy podjęli naukę lub pracę, w tym 4 uczniów zdało egzaminy wstępne do szkół ponadpodstawowych (3 chłopców do technikum mechanicznego, 1 dziewczyna do liceum ekonomicznego).

W dniach 25-26 czerwca 1983 r. szkoła zorganizowała dwudniową wycieczkę dla uczniów do Warszawy. Koszty wycieczki pokryła Zbiorcza Szkoła Gminna w Pustkowie Osiedlu. Była to nagroda za osiągnięcia sportowe uczniów w skali wojewódzkiej.

Rok szkolny 1983/84. Nauka rozpoczęła się 1 września 1983 r. Szkoła liczy 135 uczniów w klasach I-VIII oraz 12 dzieci sześcioletnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego. Skład grona nauczycielskiego: Czerw Ryszard, Łętek Zofia, Ogrodnik Stanisława, Prokuski Edward, Prokuska Anna (roczny urlop dla poratowania zdrowia), Mirus Cecylia (pierwszy rok pracy), Pyrsak Wiesław (ukończył studia wyższe - Uniwersytet Jagielloński - historia), Smagała Jolanta, mgr Sulisz Lucyna, Świętosz Zofia, Kozioł Danuta (powróciła do pracy na 1/2 etatu). Odszedł Jan Tomasik do szkoły podstawowej w Zwierniku i Jarosław Podraza - do wojska.

Od 1 września 1983 r. wprowadzona została dla nauczycieli powyżej 3 lat pracy wysługa lat i 10% dodatek wiejski. Nastąpiła kolejna regulacja płac dla nauczycieli.

W drugiej połowie 1983 roku nastąpiło zaostrzenie sytuacji międzynarodowej. Amerykanie rozpoczęli instalowanie rakiet w krajach Europy Zachodniej. Na tym tle nastąpiło zerwanie amerykańsko-radzieckich rozmów rozbrojeniowych w Genewie. Rozpoczął się wyścig zbrojeń. Polska, mimo restrykcji ze strony USA i państw zachodnich weszła na drogę wychodzenia z kryzysu gospodarczego i uniezależnienia się od tych państw. W lipcu 1983 r. Sejm PRL podjął ustawę o amnestii. Wiele działaczy podziemnych, prowadzących działalność polityczną przeciwko Polsce Ludowej ujawniło się i po przeprowadzonych rozmowach zostało zwolnionych do domu.

Za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 1982/83 w tym za VIII miejsca w województwie w punktacji sportowej szkół podstawowych szkoła otrzymała sprzęt sportowy, a nauczyciel Wiesław Pyrsak otrzymał nagrodę pieniężną wraz z wyróżnieniem od władz sportowych Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie.

29 lutego 1984 r. odbyły się w Głobikowej Wojewódzkie Biegi Sztafetowe w narciarstwie klasycznym. Sztafeta dziewcząt 4 x 3km ze szkoły podstawowej w Głobikowej w składzie: Kalita Małgorzata uczennica kl. VIII, Wójcik Renata uczennica kl. VIII, Skóra Lucyna uczennica kl. VII, Krystek Renata uczennica kl. VII zdobyła I miejsce. Natomiast sztafeta chłopców 4 x 5km zdobyła IV miejsce w województwie. W narciarskich biegach indywidualnych o mistrzostwo województwa tarnowskiego, które odbyły się w Lipnicy Murowanej, uczennica Kalita Małgorzata zdobyła II miejsce wśród dziewcząt, a uczeń Wiesław Matuszek również zdobył II miejsce wśród chłopców.

Klasa VIII w roku 1983 liczyła 14 uczniów. Wszyscy ukończyli szkołę podstawową i zostali przyjęci do szkół ponadpodstawowych. Uczniów nie promowanych w klasach I-VII było 10.

17 czerwca 1984 r. w budynku szkolnym w Głobikowej odbyły się wybory do gminnych rad narodowych. Mieszkańcy Głobikowej aktywnie uczestniczyli w wyborach, frekwencja wyborcza wynosiła 98,6 % i była najlepsza w województwie tarnowskim. Radnymi z terenu Głobikowej wybrani zostali Mroczek Józef i Pluta L. - pracownicy POHZ (Państwowy Ośrodek Hodowli Zwierząt) Zawada. Społeczeństwo dało dowód wysokiej świadomości i zdyscyplinowania politycznego.

Przy budynkach szkolnych rozpoczęły się prace remontowe i odwodnienie budynku, wykonanie instalacji odgromowych, wykonanie elewacji. Od maja 1984 r. rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe 40-lecia PRL. Podsumowano dorobek 40-lecia Polski Ludowej w każdej dziedzinie. Wielu więźniów skorzystało z amnestii.

W roku szkolnym 1983/84 szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Sport dla każdego” i zakwalifikowała się do finałów centralnych z województwa tarnowskiego wraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych-Gastronomicznych w Tarnowie. Szkoła otrzymała puchar, dyplom, nagrodę pieniężną 100.000 zł z MOiGKFiT, list pochwalny podpisany przez ministra Oświaty i Wychowania - Bolesława Faraona i przewodniczącego GKKFiT - Mariana Renke. W szkole na uroczystym apelu nagrodę wręczył starszy wizytator KOiW w Tarnowie - mgr Wiesław Różycki.

Pisemna pochwała dla szkoły za osiągnięcia sportowe od ministra oświaty i wychowania, fot. arch. szkoły

Rok szkolny 1984/85. W dniu 1 września 1984r. rozpoczął się rok szkolny. Do szkoły uczęszcza 131 uczniów klas I-VIII i 13 dzieci 6. letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego. Skład kadry nauczycielskiej: Czerw Ryszard, Dąbrowska Zofia, Łętek Zofia, Kutrzeba Młgorzata (pierwszy rok pracy), Mirus Cecylia, Ogrodnik Stanisława, Prokuska Anna, Prokuski Edward (dyrektor), Smagała Jolanta, Pyrsak Wiesław, Sulisz Lucyna. Od 1 lutego 1985r. nauczyciel Wiesław Pyrsak został powołany na stanowisko dyrektora szkoły w Brzeźnicy.

Szkoła osiągnęła kilka znaczących sukcesów sportowych, między innymi: III miejsce w województwie w narciarstwie klasycznym, V miejsce w województwie w tenisie stołowym, została wyróżniona dyplomem Kuratorium Oświaty Wychowania w Tarnowie za osiągnięcia w konkursie „Sport dla każdego”.

W marcu 1985r. szkoła zorganizowała gminne zawody „Sprawni jak Żołnierze”. Drużyna 5. osobowa dziewcząt zdobyła I miejsce, a drużyna chłopców - III miejsce. W rejonowej olimpiadzie matematycznej uczennica Krystek Renata zajęła I miejsce, a uczennica Łętek Maria - III miejsce.

Klasę ósmą ukończyło 19 uczniów, wszyscy podjęli dalszą naukę, w tym cztery osoby w Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy (Krystek Renata, Łętek Maria, Gac Alicja, Kman Marta).

Wraz z zakończeniem roku szkolnego 1984/85 nauczycielka Zofia Łętek przeniosła się do pracy w Szkole Podstawowej w Słotowej.

W 1985 roku powstał w kraju Narodowy Czyn Pomocy Szkole z przewodniczącym profesorem Zbigniewem Gerłychem. Powstał również Wiejski Komitet NCPS w Głobikowej – przewodniczącym został Kazimierz Wójcik. Podjęto starania o wykonanie w szkole centralnego ogrzewania i doprowadzenia wody do budynków szkolnych.

Rok szkolny 1985/86. Nauka rozpoczęła się 2 września 1985r. Do szkoły uczęszcza 124 dzieci do klas I-VIII i 12 dzieci 6. letnich z oddziału przedszkolnego. Skład kadry nauczycieli: Prokuski Edward (dyrektor szkoły), Prokuska Anna, Ogrodnik Stanisława, Smagała Jolanta, Mańkowska Lucyna, Czerw Ryszard, Mirus Cecylia, Kutrzeba Małgorzata, przybyli nowi nauczyciele: Gleń Jerzy (I rok pracy), Koziara Marta (IV rok pracy) i Hadowska Małgorzata (II rok pracy).

W dniu 13 października 1985r. odbyły się wybory do Sejmu PRL. Wszyscy mieszkańcy Głobikowej zagłosowali do godziny 16.00. Na sesji Sejmu IX kadencji powstał nowy rząd PRL. Premier - prof. Zbigniew Messner, dotychczasowy premier gen. Wojciech Jaruzelski objął funkcję przewodniczącego Rady Państwa w miejsce prof. Henryka Jabłońskiego. Doniosłym wydarzeniem było przemówienie premiera generała armii - Wojciecha Jaruzelskiego na Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku z okazji 40-lecia ONZ. Spotkało się ono z pozytywną oceną na całym świecie. W kraju postępował dalszy proces normalizacji stosunków społecznych i dobry rozwój gospodarki narodowej, wdrażana jest reforma gospodarcza. Przy końcu 1985 roku zniesiona została reglamentacja produktów spożywczych, na kartki sprzedawane było jedynie mięso i przetwory mięsne.

Pod koniec 1985 roku wyasfaltowano odcinek drogi Braciejowa - Kamieniec.

Od września 1985 roku nastąpiła kolejna regulacja płac nauczycielskich.

Po wyborach do Sejmu PRL nowym ministrem oświaty i wychowania została dr Janina Gumowska - Michałowska.

Szkoła została wyróżniona pucharem Kuratorium Oświaty i Wychowania za solidną realizacją zadań w konkursie „Sport dla każdego”. Nauczyciel Ryszard Czerw otrzymał nagrodę pieniężną z KOiW w Tarnowie. Drużynowo dziewczęta zdobyły II miejsce w zawodach o mistrzostwo województwa w narciarstwie klasycznym w Lipnicy Murowanej, również II miejsce w tej konkurencji zdobyła drużyna chłopców. Uczeń Cielec Kazimierz zdobył II miejsce w województwie w tenisie stołowym, również II miejsce w województwie zdobyła para deblowa (Cielec Grzegorz i Asyngier Leszek).

Uczennica Pietrucha Anna przygotowywana przez nauczycielkę Mańkowską Lucynę zdobyła I miejsce w rejonowej olimpiadzie z języka rosyjskiego i 11 miejsce w olimpiadzie wojewódzkiej. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję lub ukończyli szkołę podstawową. Klasa VIII liczyła 20 uczniów, 6 uczniów zdało egzaminy do szkół średnich i zostali przyjęci.

Pod koniec czerwca rozpoczął obrady X Zjazd Partii, który podjął Uchwałę w sprawie rozwoju Polski do 1990r. i perspektywicznie do roku 2000. Funkcję I sekretarza powierzono gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu.

Mistrzem świata w piłce nożnej została drużyna Argentyny. Drużyna Polski prowadzona przez trenera Antoniego Piechniczka zajęła 13-14 miejsce (Mexico 86).

W roku szkolnym 1985/86 opracowana była dokumentacja do kapitalnego remontu szkoły: centralnego ogrzewania, wody, sanitariatów, kanalizacji. W czerwcu rozpoczęto wykopy pod fundamenty kotłowni i sanitariatów

Rok szkolny 1986/87. Nauka rozpoczęła się 1 września 1986r. Do szkoły uczęszcza 117 uczniów klas I-VIII i 15 dzieci z oddziału przedszkolnego. Skład kadry nauczycielskiej: Dąbrowska Zofia, Gleń Jerzy, Hadowska Małgorzata, Koziara Marta, Kutrzeba Małgorzata, Mańkowska Lucyna, Mirus Cecylia, Ogrodnik Stanisława, Pięciorek Czesław, Prokuska Anna, Prokuski Edward (dyrektor szkoły).

W obchodach Dnia Edukacji Narodowej (14 października) udział wzięli przedstawiciele władz administracyjnych z inspektorem oświaty - mgr B. Syplem i przedstawiciele zakładu opiekuńczego – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Dębicy, którzy bardzo solidnie opiekują się tutejszą szkołą.

Bardzo wielkim wydarzeniem politycznym było spotkanie prezydenta USA - Ronalda Regana z I sekretarzem Komitetu Centralnego KPZR - Michaiłem Gorbaczowem w październiku 1986r. w stolicy Islandii - Rejkiawiku. Obcy przywódcy omawiali sprawy dotyczące pokoju w świecie i powszechnego rozbrojenia.

Rozpoczęto budowę kotłowni i sanitariatów przy budynku szkolnym. Wykonawcą był Zakład Budownictwa Komunalnego w Dębicy. W planie rozwoju społeczno-gospodarczego wsi przewidziano do roku 1990 - budowę Domu Kultury w Głobikowej, ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Głobikowej (budowa planowana przez ,,Igloopol” w Dębicy) wykonanie oświetlenia drogi POHZ – Sklep, budowa boiska sportowego. Rozważana jest możliwość gazyfikacji wsi około 1990 roku.

W finałach wojewódzkich w tenisie stołowym startowali uczniowie i uczennice: Cielec Grzegorz, Asyngier Leszek, Zygmunt Bogdan, Pasik Halina i Krystek Agata. Obie drużyny zdobyły dla szkoły po 10 punktów. W finałach wojewódzkich w Narciarstwie Klasycznym startowali uczniowie i uczennice: Zygmunt Bogdan (III miejsce), Cielec Grzegorz, Asyngier Leszek, Lis Krzysztof, Wadas Sławomir, Piekarczyk Stanisław, Nykiel Krzysztof, Czech Krzysztof, Krupa Andrzej, Mroczek Stanisław, Krystek Mariusz, Krystek Agata (V miejsce) Jurek Małgorzata, Krupa Bożena, Pasik Halina, Cieślak Beata, Łętek Agata, Kalita Agata. Chłopcy grupowo zdobyli III miejsce, dziewczęta zdobyły grupowo - IV miejsce W olimpiadzie języka rosyjskiego uczennica Jolanta Jędrzejczyk zdobyła I miejsce w gminie, a następnie I miejsce w rejonowej olimpiadzie. Drużyna chłopców w składzie: Pieniążek Janusz, Staroń Jerzy, Wójcik Robert zdobyła II miejsce w gminie w Turnieju Ruchu Drogowego, który odbył się w Pustyni.

Zespół teatralny prowadzony przez nauczyciela Jerzego Glenia zdobył I miejsce w przeglądzie zespołów teatralnych z rejonu dębickiego. Eliminacje przeprowadzono w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnicy.

Klasę ósmą ukończyli wszyscy uczniowie w liczbie 14. Wszyscy podjęli naukę w szkołach średnich zawodowych i ogólnokształcących. Zakończenie roku szkolnego nastąpiło 26 czerwca 1987r.

Rok szkolny 1987/88. Nauka rozpoczęła się 1 września 1987r. Do szkoły uczęszczało 121 uczniów z klas I-VIII i 13 dzieci 6. letnich do oddziału przedszkolnego. Skład Rady Pedagogicznej: Dąbrowska Zofia, Dziadosz Bożena, Gleń Jerzy, Hadowska Małgorzata, Koziara Marta, Kutrzeba Małgorzata, Mirus Cecylia, Mańkowska Lucyna, Ogrodnik Stanisława, Prokuska Anna, Prokuski Edward (dyrektor szkoły).

Zakończono kapitalny remont budynku szkolnego. 14 października 1987r. rozpoczęło się ogrzewanie za pomocą centralnego ogrzewania, doprowadzono bieżącą wodę do szkoły, uruchomiono kanalizację i ubikacje wewnątrz budynku szkoły.

Ważnym wydarzeniem politycznym było spotkanie I sekretarza KC KPZR Michaiła Gorbaczowa z prezydantem USA Rondalem Reganem i podpisanie w dniu 8 grudnia 1987r. układu o likwidacji broni krótkiego i średniego zasięgu. W kraju 29 listopada 1987r. odbyło się ogólnonarodowe referendum w celu ustalenia kierunku rozwoju gospodarczego i społecznego w Polsce. Po referendum nastąpił okres wdrażania drugiego etapu reformy gospodarczej, której głównymi celami są: zwiększenie efektywności pracy, przedsiębiorczości, złagodzenie relacji między podażą i popytem, doprowadzenie do stanu, kiedy cena odpowiadać będzie rzeczywistej wartości towaru.

Uczniowie startujący w mistrzostwach gminy w tenisie stołowym i w szachach odnieśli zwycięstwa - Krystek Agata i Pasik Halina - I miejsce w grze pojedynczej. Te same pozycje zdobyły w zawodach rejonowych w Dębicy.

Uczennice Krystek Agata, Pasik Halina i Lis Elżbieta zajęły I, II, III miejsce w zawodach gminnych w szachach, a chłopcy: Asynger Leszek, Staroń Jerzy, Krystek Mariusz w tenisie stołowym w grze podwójnej zajęli I miejsce w gminie, a następnie w rejonie. Asynger Leszek w grze pojedynczej zdobył I miejsce w gminie i w rejonie. W finale wojewódzkim Leszek Asynger zajął wysokie - IV miejsce i zakwalifikował się do mistrzostw strefowych w Przemyślu. Debel - Asynger Leszek i Krystek Mariusz wywalczyli w finale wojewódzkim w Tarnowie miejsca od 9 do 16.

W olimpiadzie języka rosyjskiego uczennica klasy VIII - Marta Kurek zajęła II miejsce w gminie Dębica.

Wartość czynów społecznych wykonanych przez samych uczniów w roku szkolnym 1987/88 wynosiła 201 000 zł, licząc 100 zł za 1 roboczogodzinę.

Z wydarzeń politycznych na uwagę zasłużyło spotkanie „na szczycie” I sekretarza KG KPZR Michaiła Gorbaczowa z prezydentem USA Ronaldem Reganem w Moskwie na przełomie maja i czerwca 1988 roku. Po spotkaniu rozpoczęto w obu krajach likwidację broni średniego zasięgu. Spotkanie to przekonało innych polityków, że sprawy sporne mogą być rozwiązywane w drodze dialogu.

Wszyscy uczniowie klasy VIII ukończyli w dniu 10 czerwca 1988r. szkołę podstawową (9 chłopców i 8 dziewczynek). Wszyscy podjęli dalszą naukę. Pięcioro z nich zdało egzaminy do maturalnych szkół średnich.

W dniu 24 czerwca 1988r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I - VII.

W roku szkolnym 1987/88 bardzo dobrze pracowały kółka zainteresowań i organizacje uczniowskie.

Na emeryturę po 30. latach pracy w Szkole Podstawowej w Głbikowej odszedł dyrektor szkoły - Edward Prokuski.

Rok szkolny 1988/89. Od 1 września 1988r. nowym dyrektorem szkoły został mianowany nauczyciel tej szkoły - Jerzy Gleń.

W dniu 19 czerwca 1988r. odbyły się w Polsce wybory do Gminnych i Wojewódzkich Rad Narodowych. Wybory przeprowadzono według nowej ordynacji wyborczej. W obrębie 1. mandatu należało wybrać tylko jednego radnego. Mieszkańcy Głobikowej wzięli masowy udział w wyborach (98,7%) i wybrali do Gminnej Rady Narodowej obywateli Głobikowej: Janusza Schaba i Józefa Zimę.

Rok szkolny 1990/91. Skład Rady Pedagogicznej szkoły: Jerzy Gleń (dyrektor szkoły), Bożena Dziadosz, Małgorzata Kutrzeba, Lucyna Mańkowska, Stanisława Ogrodnik, Anna Prokuska, Edward Prokuski (1/2 etatu), Danuta Kozioł (1/2 etatu), Grzegorz Wadas (nauczyciel techniki), Grażyna Placek, Marta Koziara, Cecylia Mirus.

Rok szkolny 1991/92. Dyrektor szkoły Jerzy Gleń, po trzech latach sprawowania tej funkcji odszedł do pracy w delegaturze Kuratorium Oświaty w Dębicy. Jego miejsce zajęła pani Bożena Dziadosz – również nauczecielka tej szkoły.

Powyższy tekst został w całości i bez zmian przepisany z "Kroniki" prowadzonej przez byłego wieloletniego zasłużonego dyrektora szkoły Pana Edwarda Prokuskiego.Lata szkolne 1990 - 2005 - inwestycje i prace remontowe w szkole
Główny budynek Zespołu Szkół w Głobikowej - główne wejście, jesień 2004r., fot. G. Wadas
Rok szkolny 2003/2004. Od 1 września 2003 r. decyzją Rady Gminy Dębica powstaje Zespół Szkół w Głobikowej.


do góry strony