Sprawozdanie z realizacji programu w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".

Nazwa programu: „Opowiedz mi Babciu”

Miejsce realizacji zadań projektu: sale lekcyjne Zespółu Szkół im. Konstantego Leliwy Słotwińskiego - Publiczna Szkoła Podstawowa w Głobikowej, Skansen w Kolbuszowej, Teatr „Groteska” i pomieszczenia zamku w Krakowie, Muzeum Lalek w Pilźnie.

Zasięg programu i jego adresaci: Program obejmował dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniów z klas I. II. i III. nauczania zintegrowanego Publicznej Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Głobikowej. W realizacji przedsięwzięcia wzięło udział 43 dzieci. Część z nich uczestniczyła w kilku formach zajęć. Działania podjęte w programie pozwoliły na wyrównanie szans dzieci ze środowiska wiejskiego.

Cel programu:
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich,
 • zainteresowanie ich własnym regionem, kulturą i zwyczajami,
 • rozbudzenie w uczniach przynależności do najbliższego środowiska lokalnego,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania,
 • wspieranie aktywności uczniów,
 • wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego,
 • współpraca nauczycieli z uczniami, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • usprawnianie mowy dzieci, zapobieganie trudnościom w nauce związanym z czytaniem, pisaniem, liczeniem i wypowiadaniem się.
 • .

  Forma zgrupowania uczestników działań: Podejmowane działania zorganizowane były w grupach kilkinastoosobowych klasowych oraz zespołach dyscyplinarnych integracyjnych.

  harmonogram realizacji działań programowych

  Formy realizacji programu:
 • zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • kółka rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów: plastyczne, teatralne i muzyczno - ruchowe,
 • zajęcia warsztatowe,
 • wycieczki edukacyjno - krajoznawcze,
 • spotkanie prezentacyjno - integracyjne


 • Opis programu i uzyskane cele podczas jego realizacji: Zgodnie z założeniami program był realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych, na terenie Zespołu Szkół w Głobikowej oraz zajęć pozaszkolnych. Były to zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, które uzupełniły braki u uczniów w edukacji polonistycznej i matematycznej oraz warsztatowe, w ramach których uczniowie zapoznali się z kulturą regionu, jego zwyczajami i tradycjami. Dzieci doskonaliły umiejętność korzystania z komputera, z programów multimedialnych i Internetu w szkolnej pracowni Internetowej. Ponadto zorganizowane były wyjazdy edukacyjne do Muzeum Lalek w Pilźnie oraz Skansenu w Kolbuszowej. Dzieci zdobyły wiedzę poprzez udział w spektaklu teatralnym, warsztatach oraz zwiedzając wystawę w Teatrze „Groteska” w Krakowie. Uczniowie zapoznali się z walorami turystyczno – krajoznawczymi miejsc związanych z historią Polski – Wawel, Kościół Mariacki, Stare Miasto w Krakowie oraz uczestniczyli w zaplanowanych w programie warsztatach prowadzonych pod okiem profesjonalistów. Zdobyte wiadomości i umiejętności uczniowie wykorzystali w praktyce. Przygotowali inscenizację teatralną pt. „Jasełka” i układ taneczny krakowiaka. Nauczyli się tańców, zabaw i przyśpiewek regionalnych, samodzielnie wykonali stroje i scenografię, ozdoby choinkowe, kartki świąteczne, szopki bożonarodzeniowe. Wspólnie z babciami oraz rodzicami przygotowali regionalne potrawy. Podsumowaniem całego przedsięwzięcia były zaprezentowane przed społecznością „Jasełka”. Uczniowie wystawili, wykonane podczas zajęć prace oraz rozdali okolicznościowe upominki. Wystawione prace sprzedawane były na kiermaszu, z którego dochód organizatorzy przekazali, w ramach akcji „Pola nadziei”, Stowarzyszeniu „Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II” . Na zakończenie odbyła się wspólna Wigilia, połączona z kolędowaniem.
  Głównym celem programu było wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego, a także wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze środowiska wiejskiego.