Sprawozdanie z realizacji programu projektu edukacyjnego w ramach rządowego programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Nazwa programu: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

Miejsce realizacji zadań projektu: sale lekcyjne Zespółu Szkół im. Konstantego Leliwy Słotwińskiego - Publiczna Szkoła Podstawowa w Głobikowej.

Zasięg programu i jego adresaci: Projekt obejmie 2.700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Okres pierwszego etapu kształcenia jest okresem szczególnym, gdyż pierwsze lata doświadczeń szkolnych decydują o przyszłych losach dziecka, wyznaczają jego stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy, rozwijają zainteresowania.
Adresatami podjętych działań są uczniowie klas pierwszych (ok. 150.000 dzieci) szkół podstawowych oraz ich nauczyciele, którzy wykazują się aktywnością twórczą.

Cel programu:
 • praca uczniów uczniów specjalnie zaprojektowanych i wyposażonych „Ośrodkach Zainteresowań”, sprzyjająca rozwojowi indywidualnych zdolności, kształtowaniu indywidualnego stylu uczenia się i budowaniu osobowości,
 • wzbogacenie wiedzy rodziców dzieci o istocie wielokierunkowego rozwoju zdolności człowieka- rozumienie potrzeb i możliwości dziecka,
 • koncentracja na rozwoju „mocnych” stron dziecka, budowanie jego samooceny i motywacji,
 • uczenie się pokonywania trudności i używania „silnych” inteligencji w celu rozwijania „słabszych”,
 • eliminowanie czynników utrudniających naukę- optymalizacja osiągnięć szkolnych na dalszych etapach kształcenia,
 • nabywanie umiejętności uczenia się i rozwijanie kompetencji kluczowych,
 • wyposażenie nauczycieli w wiedzę z zakresu najnowszych koncepcji psychopedagogicznych, ukierunkowanie na możliwości i zasoby intelektualne człowieka,
 • kształtowanie u nauczycieli umiejętności diagnozowania zdolności dzieci i organizowania im środowiska edukacyjnego.


 • Forma zgrupowania uczestników działań: Trzy klasy pierwsze szkoły podstawowej przez kolejne trzy lata: m-ce IV-XII 2009r., m-ce XII-VI 2009/2010r., m-ce IX- III 2010/2011r.


  fotografie z realizacji działań programowych - nauczyciel: Renata Pasik
  fotografie z realizacji działań programowych - nauczyciel: Grażyna Pasik

  Formy realizacji programu:
 • w czasie zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej,
 • 50 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Realizacja zajęć dodatkowych będzie oparta o własny autorski pomysł każdego nauczyciela.


 • Opis programu i uzyskane cele podczas jego realizacji: Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Wykorzystanie w praktyce teorii Howarda Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności.

  chcąc zapisać dokument na własnym komputerze należy będąc na ikonce dokumentu, nacisnąć prawy przycisk myszki i z rozwiniętego podmenu wybrać: Zapisz element docelowy jako ...


  "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” opis projektu edukacyjnego
  kliknij, aby otworzyć dokument
  (2,7 MB)
  teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera
  kliknij, aby otworzyć dokument
  (2 MB)